ÖYAKDER Üyelik Başvuru Formu

Kategori: Öyakder

DERNEK ÜYESİ OLMAK

İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonuçlarından biri örgütlenebilme yeteneğidir. Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda insan bir amacı veya ideali gerçekleştirmek üzere sivil toplum kuruluşları olarak bilinen örgütlenme biçimini tercih etmektedir. Bu sayede insanlar yasalar çerçevesinde belirledikleri amaca veya ideale uygun olarak çalışırken aynı zamanda yaşadıkları toplumlarada fayda oluşturabilmektedirler.

Dernekler yukarıda bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşları arasında en sık görülenlerdendir. Ülkemizde pek çok saygın derneğin toplum ve birey hayatına önemli katkılar sunduğu bir gerçektir. Buna rağmen ülkemizde genelde sivil toplum, özelde dernekleşme, bilincinin henüz tam olarak yerleşmediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle dernek – üye ilişkilerinde bazı eksik bilgilenmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusudur. Bu türden anlaşmazlıkları gidereceği umuduyla dernek – üye ilişkilerinin yasal olarak nasıl düzenlendiğine dair kısa bir bilgilendirme yapmayı istedik.

Beş soru ve cevaptan oluşan kısa bilgilendirme notunun siz değerli üyelerimize ışık tutmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

ÖYAKDER

 

S-1: Dernek Nedir?

C-1: Türk Medeni Kanununun 56. maddesine göre “dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.”

ÖYAKDER TMK’na uygun olarak kurulmuş ve kamu yararına faaliyet göstermeyi amaç edinmiş bir dernektir. 

S-2 Derneklere Nasıl Üye Olunur?

C-2:  TMK 64. Maddesi nasıl üye olacağımızı söyle tanımlıyor: “Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.”

Nitekim bu konudaki ÖYAKDER tüzüğü şöyledir: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü  koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi karara bağlanır ve sonuç yazısı ile başvuru sahibine bildirilir. ” (Madde 3)

TMK Madde 63 ise  “hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz” hükmü içerir.

Kısacası, kişilerin imzası ve beyanı olmadan bir derneğe üye olamayacağı aşikardır. ÖYAKDER yasada tarif edilen bu sürece uygun olarak üye kazanmaktadır. Rızaya dayanmayan diğer bir tabirle imzalı beyanı alınmayan kişiler asla üye yapılmamaktadır.

S-3: Dernekler Neden Ödenti (Aidat) Toplar?

C-3: TMK 99. Maddesine göre “dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.”

Özellikle derneklerin önemli gelir kaynağını üye ödentileri (aidatları) oluşturmaktadır. Ödentilere (aidat)  özen gösterilmesi elzemdir. Örneğin üyelerin herhangi bir nedenle ödentisini ödememesi yasal ve meşru değildir. Üstelik dernek üyeleri dernek haklarından ödentilerini ödedikleri zaman yararlanabilirler.

S-4: Dernek Üyelerinin Hakları?

C-4: TMK 68. Maddesi der ki “dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.”

Ödenti (aidat) yükümlülüğünü yerine getiren her üyenin başta oy hakkı olmak üzere, derneğin sunduğu her türlü hak ve kolaylıklardan hakkıdır.

S-5: Dernek üyeliğinden Ayrılmanın Şartları?

C-5: Bu sorunun cevabını TMK  70. madde veriyor. “Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Değerli üyelerimiz, en hassas konu dernek üyeliğinden ayrılma şartlarıdır. Önemle vurgulamak gerekir ki hiçbir dernek kimseden zorla para almamaktadır. Ayrılmak isteyen üyeler TMK’nın emredici hükmü nedeniyle birikmiş ödentilerini (aidatlarını ödemek) zorundadır.

Aksi durumda, bir üye dernekten ödenti (aidat) yükümlülüğünü yerine getirmeden dernekten ayrılması durumunda dernek tüzel kişiliğinin ve onun adına hukuki takibi başlatmayan yöneticilerinin yasa karşısında cezai sorumlulukları vardır.

 

ÖYAKDER ÜYELİK BAŞVURU AŞAMALARI

1. Aşağıda yer alan ÖYAKDER üyelik ön başvuru formunun doldurulması.

2. Üyelik Başvuru Formunun indirilmesi, doldurulması ve imzalanması.

3. İmzalanan üyelik başvuru formu ile birlikte 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğrafı aşağıdaki iletişim kanalların birisi ile gönderilmesi.

a) E-Posta (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

b) Kargo

c) PTT (Posta)

 

ÖYAKDER ÜYELİK ÖN BAŞVURU FORMU

 

Gösterim: 4769